Logo
Thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản, VTTB thanh lý đợt 2/2023

  Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội và văn bản số 1566/BTP-BTTP ngày 29/4/2020 của Bộ Tư pháp về việc thi hành Luật Đấu giá tài sản;
  Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản có hiệu lực từ ngày 25/3/2022;
  Căn cứ Quyết định số 399/QĐ-EVNNPC ngày 02/3/2022 về việc ban hành hướng dẫn công tác quản lý vật tư và thanh xử lý nhượng bán tài sản áp dụng trong EVNNPC;
  Căn cứ Công văn số 5018/EVNNPC-TCKT ngày 27/10/2023 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc thanh lý tài sản;
  Căn cứ Quyết định số 1503/QĐ-PCĐB ngày 03/11/2023 của Công ty Điện lực Điện Biên về việc phê duyệt giá khởi điểm tài sản, VTTB bán thanh lý đợt 2/2023;
  Căn cứ Quyết định số 1532/QĐ-PCĐB ngày 08/11/2023 của Công ty Điện lực Điện Biên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản, VTTB bán thanh lý đợt 2/2023;
  Căn cứ Quyết định số 1547/QĐ-PCĐB ngày 12/11/2023 của Công ty Điện lực Điện Biên phê duyệt tiêu chí đánh giá, thủ tục và trình tự lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản, hạng mục: Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản, VTTB bán thanh lý đợt 2/2023.
  Công ty Điện lực Điện Biên thông báo việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản, VTTB thanh lý đợt 2/2023 để thực hiện bán VTTB, tài sản thanh lý như sau:

  1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá:
  1.1. Tên đơn vị: Công ty Điện lực Điện Biên - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc.
  1.2. Địa chỉ: Số 904, đường Võ Nguyên Giáp, Tổ dân phố 3, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
  2. Thông tin về tài sản bán đấu giá:
  Tài sản bán thanh lý là vật tư thiết bị điện thu hồi hỏng, không có nhu cầu sử dụng (chi tiết theo phụ lục đính kèm), bao gồm các loại VTTB như sau:

  TT

  Tên tài sản

  Số lượng

  1

  Phần 1: VTTB, tài sản không thuộc chất thải nguy hại

  Gồm 143 danh mục

  (chi tiết theo phụ lục đính kèm)

  2

  Phần 2: VTTB, tài sản thuộc danh mục chất thải nguy hại hoặc có chứa (dính) chất thải nguy hại

  Gồm 76 danh mục

  (chi tiết theo phụ lục đính kèm)

   

  Tổng cộng

  219 danh mục

  3. Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế VAT: 1.555.978.866 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm năm mươi lăm triệu, chín trăm bảy mươi tám nghìn, tám trăm sáu mươi sáu đồng).
      + Tài sản, VTTB không chứa chất thải nguy hại là: 1.481.322.481 đồng.
      + Tài sản, VTTB là chất thải nguy hại hoặc có chứa chất thải nguy hại là: 74.656.385 đồng.
  4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và thành phần hồ sơ đăng ký tham gia bán đấu giá:
  a) Tiêu chí lựa chọn:
  Các tiêu chí lựa chọn được thực hiện theo Quy định của Luật Đấu giá tài sản, Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp và các văn bản pháp quy của Nhà nước và Tổng công ty Điện lực miền Bắc. (Chi tiết theo hồ sơ lựa chọn tiêu chí đấu giá tài sản đính kèm).
  b) Yêu cầu thành phần hồ sơ của tổ chức bán đấu giá đăng ký tham giá bán đấu giá tài sản: 
  - Số lượng: 02 bộ (01 bộ gốc + 01 bộ sao). 
  - Thành phần hồ sơ bao gồm:
  + Đơn đề nghị tham gia bán đấu giá tài sản.
  + Bảng báo giá thù lao dịch vụ đấu giá và chi phí đấu giá tài sản.
  + Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp. (Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập).
  + Hồ sơ năng lực của Tổ chức đấu giá: Hồ sơ năng lực bao gồm các tài liệu liên quan phục vụ công tác đánh giá theo tiêu chí lựa chọn tại Phần III "Bảng chấm điểm được áp dụng theo Thông tư số 02/2022-TT-BTP ngày 8/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp". Tổ chức đấu giá phải chuẩn bị đầy đủ các tài liệu để chứng minh năng lực của mình. Công ty Điện lực Điện Biên sẽ không thực hiện làm rõ, đề nghị bổ sung tài liệu trong quá trình đánh giá. 
  5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia bán đấu giá:
  a) Thời gian nộp hồ sơ
  - Thời gian nhận hồ sơ: Từ thời điểm thông báo trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp "htts://dgts.moj.gov.vn", đến 17 giờ 00 phút ngày 17/11/2023.
  + Trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu điện, hồ sơ sẽ được tính theo dấu bưu điện trước 17 giờ 00 phút ngày 17/11/2023 và phải đảm bảo Công ty Điện lực Điện Biên nhận được chậm nhất sau 02 ngày (hai ngày) kể từ thời điểm kết thúc nhận Hồ sơ.
  + Hồ sơ được gửi đến sau thời điểm quy định trên sẽ không hợp lệ và không được xem xét, đánh giá.
  b) Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Kế hoạch và Vật tư Công ty Điện lực Điện Biên - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc (trong giờ hành chính).
  + Địa chỉ: Số 904, đường Võ Nguyên Giáp, Tổ dân phố 3, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
  + Điện thoại: 0215.3824 384.
  Công ty Điện lực Điện Biên sẽ có thông báo về kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá trên cổng thông tin điện tử đấu giá Quốc gia của Bộ Tư pháp, đồng thời thông báo bằng văn bản tới tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không nhận được thông báo được hiểu là không được lựa chọn. Hồ sơ tham dự lựa chọn cung cấp dịch vụ đấu giá không được hoàn trả lại.  
  Thông báo: Tải về

  Hồ sơ lựa chọn tiêu chí: Tại đây

  Ngày đăng: 13/11/2023

  Bài viết khác

  PC Điện Biên tham dự Hội nghị chung tay cùng khách hàng sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả của EVNNPC

  Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Điện Biên tổ chức tuyên truyền bảo vệ HLLĐCA trên địa bản tỉnh Điện Biên

  Công tác quản lý công cụ dụng cụ an toàn, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt tại PC Điện Biên

  Đối với ngành Điện nói chung trong đó có Công ty Điện lực Điện Biên nói riêng, người công nhân thường xuyên phải thực hiện công việc trên cột điện, địa hình đồi núi cao, vực sâu có nhiều yếu tố nguy hiểm đến người công nhân và đặc biệt là chất lượng của trang thiết bị, dụng cụ phục vụ trong quá trình làm việc là yếu tố rất quan trọng để đảm bảo an toàn lao động.

  Các biện pháp đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa bão

  Điện lực Tuần Giáo phối hợp với công an huyện Tuần Giáo tuyên truyền PCCC

  Lớp huấn luyện nghiệp vụ ATVSLĐ năm 2023 Nâng cao nhận thức về an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe người lao động

  Trung tâm CSKH Tổng công ty Điện lực miền Bắc mở dịch vụ gọi miễn phí tới tổng đài CSKH qua 02 ứng dụng App CSKH và web CSKH trên môi trường mạng Internet

  Đội PCCC&CNCH cơ quan Công ty Điện lực Điện Biên tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2023

  Với mục đích giúp Đội PCCC&CNCH Cơ quan Công ty nắm bắt được các đặc điểm nguy hiểm cháy, nổ, đặc điểm kiến trúc, đặc điểm về giao thông, nguồn nước trong và ngoài cơ sở; nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ với phương châm 4 tại chỗ “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư hậu cần tại chỗ”; sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy đã được trang bị tại cơ sở.

  PC Điện Biên tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2023

  Công ty Điện lực Điện Biên tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện SXKD quý I năm 2023

  Quyền lợi của khách hàng không bị ảnh hưởng do thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ

  PC Điện Biên nỗ lực khắc phục sự cố trong mưa dông

  Mưa dông kéo dài trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong những ngày qua không chỉ gây ngập úng, ách tắc giao thông, ảnh hưởng bất lợi tới sinh hoạt và sức khỏe của người dân mà còn ảnh hưởng đến các công trình điện và gây khó khăn rất lớn đến công tác quản lý vận hành lưới điện. Mưa lớn kéo dài đã gây tình trạng sạt lở móng cột, sạt lở đất phía trên đường dây điện kéo theo đất đá, cây cối gây sự cố lưới điện; nước lũ sói mòn gây đổ cột điện.

  Điều chỉnh giá bán điện lẻ bình quân từ ngày 04/5/2023

  Quy định của Bộ Công thương về giá bán điện từ ngày 4/5/2023

  Mức tăng giá điện 3% ảnh hưởng ra sao tới đời sống người dân và nền kinh tế?

  ​​​​​​​Đây là một trong những nội dung được dư luận hết sức quan tâm, sau khi Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1062/QĐ-BCT ngày 4/5/2023 về biểu giá bán lẻ điện áp dụng từ ngày 4/5/2023. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức buổi trao đổi, làm rõ thông tin về việc điều chỉnh giá bán lẻ điện theo quyết định mới vào chiều 4/5/2023 tại Hà Nội.

  ĐIỆN LỰC TỦA CHÙA TUYÊN TRUYỀN TIẾT KIỆM ĐIỆN, BẢO VỆ AN TOÀN HÀNH LANG LƯỚI ĐIỆN VÀ QUẢNG BÁ CÁC DỊCH VỤ ĐIỆN TẠI TRƯỜNG HỌC NĂM 2023

  PC Điện Biên tham gia hưởng ứng lễ phát động tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 tỉnh Điện Biên

  Hưởng ứng, tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023”

  PC Điện Biên tổ chức khóa đào tạo kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng, kỹ năng làm việc nhóm cho công nhân lao động trực tiếp

  Xử lý sự cố đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trong mùa nơi cực Tây Tổ quốc