Logo
Ban biên tập web

    

  Ông: Trần Đức Dũng - Giám đốc Công ty
  Trưởng ban biên tập 

  Ông Phan Ngọc Khánh - Phó giám đốc 
  Phó ban TT 

  Ông Tao Văn Pắn - Phó giám đốc 
  Phó ban biên tập

  Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó giám đốc
  Phó ban biên tập

  Ông: Vũ Đức Phong - Chủ Tịch Công đoàn
  Phó Ban biên tập (phụ trách nội dung)

  Ông: Ngô Xuân Hương - Trưởng Phòng Tổ chức &NS 
  Thành viên TT

   

  Ông: Hà Văn Tân - Trưởng phòng CNTT 
  Thành viên

  Ông: Đỗ Thanh Tuấn - Trưởng phòng KH&VT
  Thành viên

   

  Ông: Dương Phi Thường - Trưởng ban quản lý dự án
  Thành viên

  Ông: Trần Văn Hoan - TP Kỹ thuật 
  Thành viên

  Ông: Lê Mạnh Hùng - TP Kinh doanh
  Thành viên

  Bà: Nguyễn Thị Việt Hà - PP TC&NS
  Thành viên

   

  Bà: Nguyễn Thị Thu Huyền - CV phòng TC&NS
  Thư ký Ban biên tập

  Ngày đăng: 23/03/2023

  Bài viết khác

  Ban lãnh đạo

  Lịch sử phát triển

  CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN 30 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

  Ngành nghề kinh doanh

  Ngành nghề kinh doanh