Logo
Đảng bộ PC Điện Biên đoàn kết, năng động, sáng tạo thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu của nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội 2020-2025

  Ngay sau Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức thành công, Ban chấp hành Đảng bộ Công ty khóa X đã bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết đề ra, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh. 

  gd
  Đồng chí Trần Đức Dũng - Bí thư Đảng uỷ - Giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên chủ trì hội nghị

  Đồng chí Trần Đức Dũng - Bí thư Đảng bộ - Giám đốc PC Điện Biên cho biết: "Nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Ban chấp hành Đảng bộ PC Điện Biên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Năng động, đổi mới, sáng tạo, phát huy nội lực; Đảng bộ, chính quyền đơn vị phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ: Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn cơ quan; làm tốt công tác phòng chống cháy nổ, không để sảy ra sự cố chủ quan. Các chỉ tiêu SXKD hằng năm của Công ty đều hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; các phong trào thi đua được phát động rộng khắp đến các đơn vị với nhiều nội dung đổi mới. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực; hiệu quả hoạt động của các đoàn thể đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết của nửa đầu nhệm kỳ".

   toan canh1

  Để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, ngay từ đầu nhiệm kỳ, BCH đã kịp thời rà soát, điều chỉnh bổ sung Quy chế làm việc của BCH cho phù hợp với nhiệm vụ thực tế. Ngoài việc quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, hoàn thiện bộ máy tổ chức, Công ty còn tăng cường tạo nguồn phát triển Đảng; không vì số lượng mà xem nhẹ chất lượng, chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ đã kết nạp 10 đảng viên mới và đang hoàn thiện 6 hồ sơ đề nghị Đảng ủy Khối xem xét kết nạp Đảng. Cùng với đó thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên, Nghị quyết Đại hội X, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Công ty cho CB, đảng viên – CNV lao động học tập. Đặc biệt, triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn sản xuất và nhiệm vụ công tác hàng ngày. Nhờ đó, công tác SXKD, quản trị, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa an toàn có chuyển biến tích cực. Cụ thể là các chỉ tiêu hằng năm đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao; 100% người lao động có việc làm ổn định, thu nhập năm sau cao hơn năm trước.

   Tham luan1

  Bên cạnh đó, việc quy hoạch cán bộ, thực hiện theo phương châm “mở” và “động”, đảm bảo tính kế thừa; điều động, bố trí, luân chuyển cán bộ đảm bảo đúng quy trình, quy định về phân cấp quản lý cán bộ và quy chế bổ nhiệm cán bộ; thực hiện đề bạt, bổ nhiệm cán bộ theo quy hoạch, năng lực, hiệu quả công việc, kết quả đánh giá hàng năm. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã tiến hành chỉ đạo kiện toàn cấp ủy nhiệm kỳ; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động luân chuyển cán bộ thực hiện đảm bảo đúng quy trình, quy định. Trong quá trình đó đã chú trọng lựa chọn những cán bộ đảm bảo đủ năng lực, trình độ, tâm huyết, trách nhiệm để bố trí tiếp tục tham gia công tác nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Quy chế dân chủ trong doanh nghiệp Nhà nước, PC Điện Biên đã xây dựng và triển khai áp dụng hệ thống văn bản quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015, đảm bảo các hoạt động được tuân thủ theo quy trình. Nhất là việc triển khai hiệu quả chương trình 5S, thực hiện văn hóa doanh nghiệp, xây dựng chương trình quản lý, đo lường, đánh giá hiệu quả công việc (KPIs); rà soát sửa đổi và ban hành các quy chế nội bộ để định hướng toàn bộ các hoạt động SXKD đảm bảo công khai, minh bạch, ngăn ngừa tham nhũng tiêu cực. Ngoài ra, thực hiện hiệu quả việc hỗ trợ, giúp đỡ theo quyết định của Tỉnh tại 3 xã: Sính Phình, Xá Nhè, Mường Báng (huyện Tủa Chùa), Đảng ủy cùng tập thể lãnh đạo Công ty đã lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, các đơn vị, làm tốt công tác thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ sản xuất và đời sống sinh hoạt nhân dân 3 xã và đạt kết quả tích cực.

  Với nhiệm vụ chính là đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của Nhân dân, nửa nhiệm kỳ qua, Cấp ủy và Ban Giám đốc Công ty đã đề ra nhiều giải pháp đổi mới công tác quản lý, thực hiện cải cách trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, đồng thời chú trọng thực hiện tốt công tác dự báo, đầu tư các công trình nguồn và lưới điện. Nhờ đó, từ đầu nhiệm kỳ (6/2020) đến ngày 31/3/2023 tổng số xã, phường, thị trấn được dùng điện lưới Quốc gia 129/129 xã (đạt 100%); số hộ dân được dùng điện lưới 127.735/137.386 hộ (đạt 92,98%), tăng 3,12%, trong đó khu vực nông thôn là 101.844/111.495 hộ có điện (đạt 91,34%), tăng 3,37%; Đẩy mạnh thực hiện công tác số hóa các quy trình nghiệp vụ, hiện nay, Công ty đang vận hành 25 phần mềm ứng dụng, cấp cho 336 tài khoản sử dụng; thực hiện 100% chữ ký số, tỷ lệ thu tiền qua ngân hàng và các tổ chức trung gian (không dùng tiền mặt). Đến tháng 3/2023, có 96.239/138.166 khách hàng (đạt 69,65%), 100% tỷ lệ cấp điện mới qua phương thức điện tử.

  khen thuong
  Chuyển giao 5 tổ chức đảng về trực thuộc Đảng bộ PC Điện Biên

  Thời gian tới, Đảng bộ PC Điện Biên tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; quản lý điều hành của chính quyền; phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong các hoạt động SXKD điện năng, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện an toàn, hiệu quả của Nhân dân trên địa bàn tỉnh; phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Điện Biên khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Đặc biệt, với việc chuyển giao 5 tổ chức đảng và chuyển sinh hoạt đảng tập thể cho 64 đảng viên thuộc Đảng bộ các huyện: Điện Biên Đông, Tủa Chùa, Mường Chà, Tuần Giáo và Mường Nhé về trực thuộc Đảng bộ PC Điện Biên, thuộc Đảng bộ Khối CQ và DN tỉnh. Đảng bộ Công ty chung sức đồng lòng phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ trên. Cụ thể, để đạt mục tiêu đề ra, Đảng bộ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng những tấm gương điển hình về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với việc quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy với đoàn thể; kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực hoạt động đoàn thể; vận động cán bộ, CNVC-LĐ hưởng ứng các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Công ty. Chỉ đạo các đoàn thể tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, chăm lo đến đời sống việc làm và thu nhập của người lao động, để đoàn viên yên tâm, tin tưởng vào tổ chức đoàn thể, tích cực tham gia xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Thông qua các phong trào hoạt động của tổ chức đoàn thể để lựa chọn các đoàn viên có phẩm chất đạo đức, có năng lực công tác tốt, động cơ phấn đấu tốt giới thiệu sang Đảng bồi dưỡng kết nạp Đảng.

  Ngày đăng: 25/04/2023

  Bài viết khác

  CHI BỘ KHỐI KINH TẾ TỔ CHỨC KẾT NẠP CHO ĐẢNG VIÊN MỚI

  Điện lực Tủa Chùa thăm hỏi thân nhân các gia đình thương binh, liệt sĩ xã Mường Báng, xã Xá Nhè nhân ngày 27/7

  Công đoàn Công ty Điện lực Điện Biên Biên tổ chức tham quan dã ngoại cho nữ công nhân viên chức nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập HLHPN Việt Nam 20/10/1930-20/10/2023

  Công ty Điện lực Điện Biên tổ chức Lễ Biểu dương con CBCNV đạt thành tích xuất sắc trong học tập & rèn luyện năm học 2022-2023

  Đoàn thanh niên Điện lực Tủa Chùa phối hợp với ĐTN Mobifone bàn giao công trình thắp sáng ước mơ cho trẻ em vùng cao

  ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG THANH NIÊN 2024

  Điện lực TP Điện Biên Phủ tổ chức chương trình kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

  Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo, biên giới

  Lễ trưởng thành Đoàn Chi đoàn Văn phòng Công ty Điện lực Điện Biên

  Phân xưởng Phát điện tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, Tháng hành động vì Môi trường năm 2024

  Công ty Điện lực Điện Biên tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2024

  Công đoàn Công ty Điện lực Điện Biên tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2023 và triển khai nghiệm vụ năm 2024

  Công ty Điện lực Điện Biên đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động năm 2024

  Công đoàn Công ty điện lực Điện Biên thăm và tặng quà người lao động Phân xưởng Phát điện nhân dịp Tháng công nhân

  Đoàn TN Công ty Điện lực Điện Biên tiếp sức mùa thi năm 2024

  Điện Biên dự thi tuyên truyền lưu động “Biển và Hải đảo Việt Nam”

  Công ty Điện lực Điện Biên tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 tuổi Đảng tới Kế toán trưởng Công ty

  Chiều ngày 19/5/2023, tại hội trường Công ty Điện lực tỉnh Điện Biên, đã diễn ra Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Tiến Hằng – Kế toán trưởng Công ty Điện lực Điện Biên.

  Lãnh đạo, Công đoàn Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế thăm hỏi, động viên công nhân trong mùa nắng nóng

  Điện lực Điện Biên hưởng ứng tháng công nhân năm 2023

  Tháng công nhân năm 2023, Công đoàn Điện lực Điện Biên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về người lao động.

  PC Điện Biên gặp mặt, tri ân các đơn vị truyền thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên